Sıkça Sorulan Sorular

1. İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak zorunda mıyız? Yaptırım var mı?

* 50 kişi üzerinde çalışanınız varsa tehlike sınıfına bakılmaksızın İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı halihazırda bulundurmanız gerekiyor. 

2. Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorunda mıyız? Yaptırımı var mı?

20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Yönetmeliği ile 50 üzerinde çalışanı olan tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinin Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:
-Az tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 6 dakika
-Tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 9 dakika 
-Çok tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 12 dakika. 
Diğer sağlık personeli görevlendirmemenin idari para cezası bulunmaktadır. Görevlendirme yapmayan işyerleri 2800 TL. ceza ödeyecek, aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren kesilmeye başlayan para cezası devam eden her ay yenilenecektir.

3. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasındaki fark nedir?

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; devamlı olarak en az 50 işçinin çalıştırıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde bünyesinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. Ancak bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamının veya bir kısmının alınmasıyla da yerine getirilebilir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi ise bir veya birden fazla işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını ve özel hukuk tüzel kişilerdir. 

4. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI konusunda bilgi alabilir miyiz?

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.  

5. Asıl işveren - Alt işveren ilişkisinin kurulma şartları nelerdir?

27.09.2008 tarihli Alt İşverenlik Yönetmeliği'ne göre, asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için; • Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
• Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmalı ve asıl işe bağımlı olarak asıl iş sürdüğü müddetçe devam etmelidir. 
• Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
• Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
• Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.